In trang

Hội phụ huynh của trường
Cập nhật lúc : 00:00 10/07/2012
Nhà trường cùng với BCH Hội Phụ huynh học sinh của trường, Ban đại diện phụ huynh của lớp có sự liên hệ chặt chẽ với chính quyền địa phương, thông qua các cấp chính quyền địa phương để quản lí học sinh cùng với nhà trường và gia đình.

Gia đình là tế bào của xã hội. Xã hội có sự tác động vô cùng to lớn đến việc giáo dục thế hệ trẻ. Do đó giáo dục gia đình và xã hội là một bộ phận hữu cơ trong sự nghiệp giáo dục. Hoạt động giáo dục học sinh là nhiệm vụ của toàn xã hội, đạo đức học sinh lại càng cần sự phối kết hợp của toàn xã hội. BGH nhà trường đã xây dựng ban đại diện cha mẹ học sinh có tổ chức hoạt động tích cực có hiệu quả. Ban chấp hành Hội Phụ huynh học sinh cùng Ban giám hiệu, giáo viên chủ nhiệm nắm bắt các thông tin về rèn luyện của con em mình kịp thời thông báo với gia đình để cùng nhau giáo dục.

Thực hiện tốt cam kết giữa học sinh - nhà trường - gia đình - xã hội. Điều 82 chương VI Luật Giáo dục quy định về trách nhiệm của gia đình: “... Mọi người trong gia đình có trách nhiệm xây dựng gia đình văn hoá, tạo môi trường thuận lợi cho việc phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể chất.... Cũng trong chương VI điều 84 quy định về trách nhiệm của xã hội: “Giúp nhà trường công tác các hoạt động giáo dục... góp phần xây dựng phong trào học tập và môi trường giáo dục lành mạnh, ngăn chặn những hoạt động có ảnh hưởng xấu đến thanh niên...”. Như vậy gia đình - xã hội có vai trò rất lớn trong việc giáo dục đạo đức học sinh.

Nhà trường và BCH Hội phụ huynh đã phối hợp triển khai thực hiện cam kết không vi phạm pháp luật, không sa vào các tệ nạn xã hội giữa học sinh, phụ huynh và nhà trường được làm thường xuyên trong năm học. Xây dựng đề án an ninh trường học kết hợp với an ninh địa phương có học sinh học tại trường, họp giao ban hàng tháng, thông tin, thông báo các hiện tượng học sinh vi phạm và có biện pháp cùng nhau giáo dục.

Trường hợp có học sinh vi phạm kỷ luật, Ban giám hiệu phải kết hợp với BCH Hội Phụ huynh và cha mẹ học sinh vi phạm để kịp thời giáo dục một cách nghiêm khắc. Sau đó phải có kế hoạch theo dõi và giúp đỡ học sinh vi phạm tiến bộ.

Nhà trường cùng với BCH Hội Phụ huynh học sinh của trường, Ban đại diện phụ huynh của lớp có sự liên hệ chặt chẽ với chính quyền địa phương, thông qua các cấp chính quyền địa phương để quản lí học sinh cùng với nhà trường và gia đình.

Từ khi thành lập trường,