Đừng nói vấn đề này khó nếu không khó thì đã không thành vấn đề ''

Ngày 01 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Kế hoạch tháng

Cập nhật lúc : 18:39 28/08/2014  

Kế hoạch tổ Vật lí tháng 8

 

Kế hoạch của Tổ Vật lí – Công nghệ -  Tháng 8

Từ 15/8 đến 31/8/2014

- Họp hội đồng sư phạm để nắm kế hoạch năm học 2014- 2015

- Sinh hoạt tổ chuyên môn

   + Phân công chuyên môn học kỳ I.

   + Triển khai BDTX năm học 2014 – 2015.

   + Thống nhất phân phối chương trình.

   + Sắp xếp, thống kê đồ dùng dạy học môn Vật lí và Công nghệ.

           - Học chính trị đầu năm học.

Thời gian

Nội dung công việc

Biện pháp thực hiện

Tuần 1

- Tham gia họp hội đồng sư phạm

- Sinh hoạt tổ phân công chuyên môn HKI

- GV nộp kế hoạch BDTX cho TTCM.

- Học chính trị đầu năm tại Hội trường 

- Toàn thể giáo viên trong tổ tham gia

- Tổ trưởng chỉ đạo căn cứ vào năng lực chuyên môn để phân công chuyên môn và thông qua giáo viên trong tổ để thông nhất

- TTCM tổng hợp BDTX báo cáo BGH.

- Giáo viên thực hiện

Tuần 2

- GVCN gặp mặt lớp, lao động theo kế hoạch

- Thống kê mua thiết bị, đồ dùng dạy học môn Vật lí – Công nghệ

- Sinh hoạt chuyên môn thống nhất phân phối chương trình, sắp xếp phòng bộ môn

- Nộp bài thu hoạch chính trị tại Phó Hiệu trưởng

- Sắp xếp lại phòng Vật Lí

- GVCN chỉ đạo học sinh lao động

- Tổ phó phụ trách

- Tổ trưởng và tổ phó chịu trách nhiệm xây dựng PPCT và thông qua giáo viên.

- Tất cả GV đều viết bài thu hoạch.

- T.Phương, T.Sơn

                                                                           

                                                                            Phú Vang, ngày 01 tháng 8 năm 2014              

                                                 TỔ TRƯỞNG

 

 

 

 

                                                     LÊ THANH SƠN