Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học ''

Ngày 01 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Kế hoạch tháng

Cập nhật lúc : 16:41 17/08/2015  

Kế hoạch tháng 8 năm 2015

 

 

Kế hoạch của Tổ Vật lí – Công nghệ -  Tháng 8

 

Từ 17/8 đến 31/8/2015

 

- Họp hội đồng sư phạm để nắm kế hoạch năm học 2015- 2016

 

- Sinh hoạt tổ chuyên môn

 

   + Phân công chuyên môn học kỳ I.

 

   + Triển khai BDTX năm học 2015 – 2016.

 

   + Thống nhất phân phối chương trình.

 

   + Sắp xếp, thống kê đồ dùng dạy học môn Vật lí và Công nghệ.

 

- Học bồi dưỡng Anh ninh – quốc phòng.

 

- Huấn luyện tự vệ

 

           - Học chính trị đầu năm học.

 

Thời gian

Nội dung công việc

Biện pháp thực hiện

Tuần 1

- Tham gia họp hội đồng sư phạm

- Sinh hoạt tổ phân công chuyên môn HKI

- Học Bồi dưỡng An ninh – Quóc phòng

- Học chính trị đầu năm tại Hội trường 

- Dạy và học

- Toàn thể giáo viên trong tổ tham gia

- Tổ trưởng chỉ đạo căn cứ vào năng lực chuyên môn để phân công chuyên môn và thông qua giáo viên trong tổ để thông nhất

- Giáo viên thực hiện và viết bài thu hoạch.

- Giáo viên thực hiện

Tuần 2

- GVCN gặp mặt lớp, lao động theo kế hoạch

- Thống kê mua thiết bị, đồ dùng dạy học môn Vật lí – Công nghệ

- Sinh hoạt chuyên môn thống nhất kế hoạch năm học cả tổ, sắp xếp phòng bộ môn

- Nộp bài thu hoạch chính trị tại Phó Hiệu trưởng

- Sắp xếp lại phòng Vật Lí

- GVCN chỉ đạo học sinh lao động

- Tổ phó phụ trách

- Tổ trưởng và tổ phó chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch năm học và thông qua giáo viên.

- Tất cả GV đều viết bài thu hoạch.

- T.Phương, T.Sơn

 

                                                                           

 

                                                                            Phú Vang, ngày 10 tháng 8 năm 2015              

                                                                                              TỔ TRƯỞNG

 

 

                                                                       LÊ THANH SƠN