Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 01 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Kế hoạch tháng

Cập nhật lúc : 09:22 14/09/2019  

KẾ HAOCHJ THÁNG 8/2019

 

Kế hoạch của Tổ Vật lí – Công nghệ -  Tháng 8

Từ 19/8 đến 31/8/2018

- Họp hội đồng sư phạm để nắm kế hoạch năm học 2019- 2020

- Sinh hoạt tổ chuyên môn

    + Phân công chuyên môn học kỳ I.

   + Thống nhất phân phối chương trình.

   + Tập huấn chuyên môn tại Sở GD&ĐT

   + Sắp xếp, thống kê đồ dùng dạy học môn Vật lí và Công nghệ.

           - Học chính trị đầu năm học.

Thời gian

Nội dung công việc

Biện pháp thực hiện

Tuần 1

- Tham gia họp hội đồng sư phạm

- Sinh hoạt tổ phân công chuyên môn HKI

- Tập huấn chuyên môn tại Sở

- Học chính trị đầu năm tại Hội trường 

- Toàn thể giáo viên trong tổ tham gia

- Tổ trưởng chỉ đạo căn cứ vào năng lực chuyên môn để phân công chuyên môn và thông qua giáo viên trong tổ để thông nhất.

- Giáo viên thực hiện

Tuần 2

- GVCN gặp mặt lớp, lao động theo kế hoạch

- Thống kê mua thiết bị, đồ dùng dạy học môn Vật lí – Công nghệ

- Sinh hoạt chuyên môn thống nhất phân phối chương trình, sắp xếp phòng bộ môn

- Nộp bài thu hoạch chính trị tại Phó Hiệu trưởng

- Sắp xếp lại phòng Vật Lí

- GVCN chỉ đạo học sinh lao động

- Tổ phó phụ trách

- Tập huấn chuyên môn tại Sở.

- Họp TCM

- Tổ trưởng và tổ phó chịu trách nhiệm xây dựng PPCT và thông qua giáo viên.

- Tất cả GV đều viết bài thu hoạch.

- T.Phương, T.Sơn

                                                                            

                                                                            Phú Vang, ngày 01 tháng 8 năm 20189      

                                                 TỔ TRƯỞNG

 

 

 

 

                                                     LÊ THANH SƠN