Thứ Hai, 13/09/2021

Buổi sáng

- Dạy học online theo TKB

- Làm việc bình thường

Buổi chiều

- Dạy học online theo TKB

- Làm việc bình thường

- 14h00 Hiệu trưởng họp trực tuyến giao ban giữa Lãnh đạo Sở với các đơn vị triển khai một số nội dung đầu năm học 2021 -2022

Thứ Ba, 14/09/2021

Buổi sáng

- Dạy học online theo TKB

- Làm việc bình thường

Buổi chiều

- Dạy học online theo TKB

- Làm việc bình thường

Thứ Tư, 15/09/2021

Buổi sáng

- Dạy học online theo TKB

- Làm việc bình thường

Buổi chiều

- Dạy học online theo TKB

- Làm việc bình thường

Thứ Năm, 16/09/2021

Buổi sáng

- Dạy học online theo TKB

- Làm việc bình thường

Buổi chiều

- Dạy học online theo TKB

- Làm việc bình thường

Thứ Sáu, 17/09/2021

Buổi sáng

- Dạy học online theo TKB

- Làm việc bình thường

Buổi chiều

- Dạy học online theo TKB

- Làm việc bình thường

Thứ Bảy, 18/09/2021

Buổi sáng

- Dạy học online theo TKB

Buổi chiều

- Dạy học online theo TKB